Вие сте тук

„ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "Д. П. СИВКОВ 1870" ГР. НОВА ЗАГОРА“

В съответствие с изискванията на чл. 29, ал. 16 от  Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., за определяне на стойността на необходимият разход за доставка на оборудване /осветителна и озвучителна техника, мултимедия  и сценично оборудване/ и на основание чл. 44, ал. 1 от ЗОП, Народно Читалище „Д. П. Сивков - 1870“ гр. Нова Загора поканва заинтересовани участници на пазара да представят независими* индикативни оферти /по образец/ за доставка на необходимата техника и оборудване /съгласно приложената Техническа спецификация/.

Техническа спецификация: 
Обявление/Покана за представяне на оферти, образец на ценово предложение, образец на техническо предложение и др. образци:: 
Срок за представяне на оферти: 

От датата на публикуване на поканата на профила на купувача /27.03.2017 г./ до 01.04.2017 г. до 17:00 часа.

Дата на публикуване: 
понеделник, 27 March, 2017
Постъпили оферти: 
Прикачен файлРазмер
Файл оферти.rar18.53 MB
Протокол на комисията: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon протокол.docx.pdf785.52 KB