Вие сте тук

„ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НЧ "Д. П. СИВКОВ-1870 ГР. НОВА ЗАГОРА“

Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Разяснения по условията на обществената поръчка: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon Разяснение.pdf298.58 KB
PDF icon Разяснение 2.pdf774.06 KB
Протоколи/окончателни доклади на комисията: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon Протокол29012018.pdf2.89 MB
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

СЪОБЩЕНИЕ

На 29.01.2018 г. от 09:00 часа, в сградата на НЧ Д. П. Сивков-1870 гр. Нова Загора, в кабинета на секретаря на читалището на адрес: гр. Нова Загора, пл. „Свобода” № 4, ще се състои заседание на комисията, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НЧ "Д. П. СИВКОВ-1870 ГР. НОВА ЗАГОРА“.

Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на публикуване: 
понеделник, 22 January, 2018
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon решение30012018.pdf1.16 MB
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Прикачен файлРазмер
Файл ДОГОВОРИ ОП1-ОП6.rar85.01 MB